Objednávka

SBK s.r.o. Vranov nad Topľou
Boženy Němcovej 1,
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36470694       IČ DPH : SK2020001313

E-mail: info@sbkvranov.sk

Tel. číslo –  0903 625 310

Formuláre na stiahnutie

Podmienky objednávky

Odoslaním, sa táto objednávka považuje za záväznu a je možné ju stornovať bez poplatku max. do 24 hodín. V prípade kratšieho storna ako 24 hodín si účtujeme strono poplatok 50,-€ Žeriavnické práce sú vykonávané na základe vyplnenej a potvrdenej objednávky. Minimálna spoplatnená práca žeriavu je 1 hodina  ďalej sa účtuje každá načatá hodina. Splatnosť faktúr je 14 dní, pokiaľ sa nedohodla iná splatnosť. Zabezpečíme odbornú prehliadku pracovného terénu a dokážeme vyhodnotiť vaše potreby a určiť tak stroj, ktorý bude pre túto prácu najvýhodnejší. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ako kompenzáciu negatívnych hospodárskych dôsledkov, ktoré vznikli predávajúcemu v dôsledku jeho omeškania.