Zásady spracúvania osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov SBK s.r.o. Vranov nad Topľou

Kto sme

Spoločnosť SBK s.r.o. Vranov nad Topľou prevádzkuje dopravnú a stavebnú činnosť, v ktorom poskytuje produkty a služby súvisiace s touto činnosťou.

Vaše osobné údaje spracúvame pre účely riadneho poskytnutia uvedených služieb.

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje je:

SBK s.r.o. Vranov nad Topľou,
B.Nemcovej 1,
093 01 Vranov nad Topľou Slovensko,
IČO: 36470694,
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov | Vložka číslo: 12579/P

internetová stránka: https://www.sbkvranov.sk
kontakt: mobil: +421 903 617 055, e-mail: info@sbkvranov.sk

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME A PREČO

Osobnými údajmi rozumieme všetky informácie o identifikovanej osobe (konkrétnej osobe) alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (osoba, ktorú podľa uvedených údajov vieme určiť).

Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri objednávaní služby a produktu alebo pri Vašom záujme o naše služby. Vaše identifikačné, kontaktné údaje a údaje, ktoré sú nutné pre plnenie zmluvy, spracúvame, aby sme Vám mohli riadne poskytnúť služby. Bez poskytnutia Vašich potrebných osobných údajov, by sme Vám nemohli poskytnúť služby.

Podľa potreby spracúvame tieto osobné údaje:

meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa, e-mail

Pri používaní internetovej stránky https://www.sbkvranov.sk spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré získame na základe Vášho používania internetovej stránky alebo vyplnenia formulárov na internetovej stránke, napr. IP adresa, logy, cookies, vyplývajúce z technického fungovania prevádzkovateľa na webe.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. Viac o nami používaných súboroch “cookies” na našej internetovej stránke si môžete pozrieť v osobitnej časti COOKIES. Na účel použitia, povolenia alebo zakázania cookies ste na našej internetovej stránke upozornení.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov je:

 • PLNENIE ZMLUVY – poskytnutie služieb medzi Vami a prevádzkovateľom,
 • OPRÁVNENÝ ZÁUJEM prevádzkovateľa pri činnosti priameho marketingu (napr. zasielanie ponúk služieb pre zákazníkov, ak už im boli služby predtým poskytnuté),
 • ZÁKONNÁ POVINNOSŤ (napr. oznamovanie údajov Štatistickému úradu SR),
 • VÁŠ VÝSLOVNÝ SÚHLAS so spracovaním údajov týkajúcich sa zdravia na účel poskytnutia služieb prevádzkovateľom (plnenia zmluvy),
 • VÁŠ SÚHLAS so spracovaním údajov pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä zasielanie ponúk služieb pre osoby, ktoré neboli zákazníkmi prevádzkovateľa).

Naša spoločnosť SBK s.r.o. Vranov nad Topľou ako prevádzkovateľ nevykonáva automatické individuálne rozhodovanie ani profilovanie v zmysle § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

KOMU POSKYTUJEME VAŠE ÚDAJE

V niektorých prípadoch v mene prevádzkovateľa spracúva Vaše osobné údaje ďalšia osoba – sprostredkovateľ. Každý takýto sprostredkovateľ má s nami uzatvorenú písomnú zmluvu, ktorá upravuje ako osobné údaje a na aký účel spracúva. Zazmluvňujeme len osoby, ktoré poskytujú dostatočné záruky, aby spracúvanie osobných údajov bolo zákonné a aby sa zabezpečila ochrana Vašich práv.

Príjemcovia Vašich osobných údajov sú osoby:

 • ktoré pracujú pre prevádzkovateľa ako zamestnanci alebo sa na základe inej zmluvy s prevádzkovateľom podieľajú na plnení zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom,
 • ktoré zabezpečujú služby prevádzkovania internetovej stránky, softvéru prevádzkovateľa a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním internetovej stránky,
 • ktoré zabezpečujú účtovné, daňové a právne služby pre prevádzkovateľa.

Ak sa Vaše osobné údaje poskytujú orgánu verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepovažuje sa za príjemcu.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny, teda krajiny mimo Európskej únie, alebo medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame:

 • počas doby, ktorá je nevyhnutná pre výkon práv a povinností zo zmluvného vzťahu medzi Vami a našou spoločnosťou ako prevádzkovateľom,
 • počas doby, ktorá je nevyhnutná pre uplatňovanie právnych nárokov zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom, najviac na dobu štyroch rokov,
 • počas doby, ktorá je nevyhnutná pre archiváciu na daňové a účtovné účely, najviac po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, okrem mzdovej agendy uchovávanej aj dlhšiu dobu,
  do doby odvolania Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre marketingové účely, najviac na dobu jedného roka, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí potrebnej doby uchovávania osobných údajov budú Vaše osobné údaje vymazané.

VAŠE PRÁVA K OSOBNÝM ÚDAJOM

K Vašim osobným údajom máte v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom,
 • právo na opravu a doplnenie Vašich osobných údajov,
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov aj u ostatných prevádzkovateľov (na zabudnutie),
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať písomne alebo elektronicky na údaje prevádzkovateľa,
 • právo podať návrh na začatie konania, ak si myslíte, že ste boli dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom, na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk , https://dataprotection.gov.sk.

Prevádzkovateľ oznámi Úradu na ochranu osobných údajov porušenie ochrany osobných údajov do 72 hodín po tom, ako sa o ňom dozvedel prostredníctvom určeného formulára, to neplatí, ak nie je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva fyzickej osoby. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

AKO CHRÁNIME VAŠE ÚDAJE

Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že sme prijali všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov:

a) šifrovanie osobných údajov,
b) zabezpečenie systémov spracúvania osobných údajov,
c) zálohovanie osobných údajov,
d) pravidelné hodnotenie účinnosti technických a organizačných opatrení.

Technické opatrenia zabezpečujú uloženie dát v elektronickej podobe najmä zabezpečenie, šifrovanie počítačov, webovej stránky, softvéru heslom, používaním anitvírového programu a pravidelnou údržbou. Technické opatrenia – uzamknutie priestorov, uzamknutie úložných skríň, zabezpečia tiež osobné údaje v listinnej podobe.

Dodatočné informácie

Na našej internetovej stránke https://www.sbkvranov.sk aj v prevádzke spoločnosti na adrese B.Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou Slovensko, IČO: 36470694 sa môžete kedykoľvek oboznámiť so zásadami spracúvania osobných údajov a ochrany osobných údajov.

V prípade žiadosti o vysvetlenie, export alebo vymazanie Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať telefonicky na telefónnom čísle +421 903 617 055, mailom na info@sbkvranov.sk alebo osobne v prevádzke B.Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou Slovensko, IČO: 36470694

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto zásady aktualizovať. Aktuálne znenie zásad spracúvania osobných údajov zverejní na internetovej stránke https://www.sbkvranov.sk a zároveň v prevádzke B.Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou Slovensko, IČO: 36470694

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Podľa uvedených zásad spracúvania osobných údajov postupujeme od 25. mája 2018.

SBK s.r.o. Vranov nad Topľou.