Demolácia a recyklácia

Recyklácia stavebného odpadu

Recyklácia stavebného a demolačného odpadu patrí k moderným trendom v stavebníctve a ochrany životného prostredia. Dôvodom je efektívne využitie odpadových materiálov, ekonomická výhodnosť a šetrenie prírodných zdrojov. Spoločnosť SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou. sa preto rozhodla zriadiť recyklačný dvor a ponúka svojim zákazníkom nasledujúce služby:

 • Odvoz a uloženie stavebných sutín
 • Drvenie a triedenie stavebného odpadu.
 • Likvidácia čiernych skládok
 • Uloženie a triedenie stavebného odpadu na recyklačnom dvore (betóny, tehly, asfaltové sute a kamene).
 • Predaj recyklovaného a triedeného stavebného materiálu v areáli recyklačného dvora.

Výhody pre zákazníka

 • uloženie stavebného odpadu na recyklačnom stredisku je podstatne lacnejšie ako na bežnej skládke
 • recyklovaný materiál je porovnateľný so štrkom a makadamom z hľadiska využitia
 • podstatne nižšia cena recyklovaného materiálu ako je cena štrku a makadamu.

Drvením stavebných odpadov vzniká recyklovaný materiál vhodný pri výstavbe
spevnených plôch, ciest, chodníkov, parkovísk, podkladov a zásypov.

Výhody pre realizátorov stavieb

Recyklácia stavebných odpadov je pre investorov ekonomicky zaujímavá, nakoľko stavebný odpad vzniknutý v rámci búracích a demolačných prác je možné spätne využiť až 90% podielom v stavebníctve. Stáva sa plnohodnotnou náhradou prírodných surovinových zdrojov. Medzi ekonomické výhody recyklácie stavebných odpadov patrí hlavne úspora v nákladoch za:

 • dopravu stavebných odpadov na legálne zariadenie, resp. skládku odpadov na odpad nie nebezpečný
 • poplatky za uloženie odpadov na skládku odpadov (napr. skládka na inertný odpad)
 • náklady na nákup a dopravu vstupných surovinových zdrojov

Recyklát


Výsledkom recyklácie stavebných odpadov alebo odpadov z demolácií je výrobok – recyklát, ktorý vznikol z procesu spracovania stavebného odpadu. V závislosti od veľkosti zrna sa recyklát rozdeľuje na rôzne samostatné frakcie, v našom prípade veľkosti 0-92 mm a 0-63 mm. Ich kvalita závisí nielen na samotnej technológii recyklácie ale aj systémom logistiky, príjmu, triedenia a skladovania stavebného odpadu určeného na recykláciu.

Stavebné odpady vhodné na recykláciu

Najčastejšie recyklovanými stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie sú nasledovné odpady:

Kat. číslo odpadu Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Kategória odpadu
17 Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest)
17 01 01 Betón O
17 01 02 Tehly O
17 01 03 Škridly, obkladový materiál a keramika O
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O
17 05 06 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O